СВЕЖО

Хороскоп за 7 февруари

ОВЕН

За по­ве­че­то от Овен е по-доб­ре днес да се от­ка­жат от на­ме­ре­ни­я­та си, осо­бе­но ако те са свър­за­ни с ра­бо­та и це­лят пос­ти­га­не на оп­ре­де­ле­на при­до­бив­ка. Бла­го­ра­зум­но­то из­чак­ва­не ук­реп­ва по­зи­ци­и­те ви и уве­ли­ча­ва шан­со­ве­те ви за ус­пех. В работата си бъ­де­те въз­дър­жа­ни и по-то­ле­ран­т­ни към ко­ле­ги­те си.

ТЕЛЕЦ

С мно­го вни­ма­ние тряб­ва да под­хо­ди­те към де­ла­та си и да дейс­т­ва­те са­мо след мно­гок­рат­но об­мис­ля­не на си­ту­а­ци­я­та, в ко­я­то се на­ми­ра­те. Мно­зи­на ще по­лу­чат съб­лаз­ни­тел­но пред­ло­же­ние, от­на­ся­що се до лич­ни­те им пе­чал­би. Не пред­п­ри­е­май­те не­о­бос­но­ван риск, ще за­гу­би­те по­ра­ди не­дос­та­тъч­на дал­но­вид­ност.

БЛИЗНАЦИ

Ве­ро­я­т­но е да сме­ни­те под­хо­да си в про­фе­си­о­нал­ни­те кон­так­ти или своя на­чин на ра­бо­та. Неделя има от­но­ше­ние към вът­реш­на про­мя­на на пси­хи­чес­ко рав­ни­ще, пов­ли­я­но от ат­мос­фе­ра­та в служ­ба­та ви. От глед­на точ­ка на ра­бот­но­то ви мяс­то де­нят но­си из­вес­т­ни не­у­доб­с­т­ва за вас.

РАК

Мно­го от Ра­ци­те са при­тес­не­ни и ще имат те­жък за фи­зи­чес­ко­то им със­тоя­ние ден след без­сън­на нощ. Апа­тия­та се опи­тва да ви из­ва­ди от нор­мал­ния ри­тъм на жи­вот и да на­ру­ши рав­но­ве­сие­то ви. Не се под­да­вай­те на на­по­ра й, зае­ме­те се стрик­тно с из­пъл­не­ние на днев­ни­те си за­да­чи.

ЛЪВ

Днес Лъ­во­ве­те са не­у­рав­но­ве­се­ни и с не­ре­а­лис­тич­на пре­цен­ка за дейс­т­ви­тел­ността. В мно­го слу­чаи пос­тъп­ки­те ви ще бъ­дат при­бър­за­ни. То­ва е свър­за­но и с не­до­о­цен­ка, ко­я­то чес­то пъ­ти е про­дик­ту­ва­на от за­си­ле­на емо­ци­о­нал­ност. При те­зи ус­ло­вия мно­го от вас ще хвър­лят уси­ли­я­та си в неп­ра­вил­на по­со­ка.

ДЕВА

Всич­ки­те ви про­фе­сио­нал­ни де­ла се­га за­висят еди­нстве­но от вас. Мо­же­те да да­де­те мо­щен тла­сък на ра­бо­та­та си. Но­вият ви под­ход ще бъ­де осо­бе­но ва­жен за пред­стоя­щи ус­пеш­ни раз­ре­ше­ния. Кон­так­ти­те ви днес ще бъ­дат на­ру­ше­ни, но в неделя е по-важ­но да се уса­мо­ти­те.

ВЕЗНИ

Ста­бил­ност­та е фик­си­ра­на за Вез­ни­те днес, ма­кар че мно­зи­на ще имат тру­ден про­фе­си­о­на­лен ден и ко­ле­ги­те им ще се опи­тат да ги уяз­вят. Дай­те сво­бо­да на чув­с­т­во­то си за ху­мор и ни­кой ня­ма да ус­пее да на­кър­ни ин­те­ре­си­те или емо­ци­и­те ви. Най-важ­но­то е да не се драз­ни­те и да за­па­зи­те са­мо­о­б­ла­да­ние.

СКОРПИОН

Неделя ви пре­дос­та­вя но­ви на­чи­ни да се до­бе­ре­те до оно­ва, ко­е­то ви ин­те­ре­су­ва. На­ме­ре­те вре­ме да раз­мис­ли­те по проб­ле­ми­те си в са­мо­та. По­ве­че­то Скор­пи­о­ни днес ще бъ­дат дис­тан­ци­ра­ни от окол­ни­те в бук­вал­ния или пре­нос­ния сми­съл. Днес не се ан­га­жи­рай­те с но­ви не­ща, ре­ше­те “ви­ся­щи” въп­ро­си.

СТРЕЛЕЦ

Де­нят ще ви пред­ло­жи ин­те­рес­ни съ­би­тия. Те на­пъл­но ще за­ли­чат неп­ри­я­т­но­то ви нас­т­ро­е­ние от до­ма. За мно­зи­на вре­ме­то е из­пъл­не­но със сре­щи и раз­го­во­ри, ед­ни ще имат де­ло­ва на­со­че­ност, до­ка­то за дру­ги те ще бъ­дат из­ця­ло раз­то­вар­ва­щи. Де­нят се свър­з­ва и с под­пис­ва­не на де­ло­ви спо­ра­зу­ме­ния.

КОЗИРОГ

Нес­по­ко­ен ден е неделя в работата ви, но то­ва дви­же­ние е да­ле­че от вас. Де­нят пос­та­вя дру­ги проб­ле­ми, ко­и­то в по­ве­че­то слу­чаи имат дъл­гос­роч­но раз­ви­тие или до дейс­т­вия, свър­за­ни с биз­нес. Не ин­вес­ти­рай­те сля­по, най-важ­но е да вни­ма­ва­те и да ана­ли­зи­ра­те всич­ко. Ще има­те важ­на сре­ща.

ВОДОЛЕЙ

Енер­гич­ни, но и пре­въз­бу­де­ни сте днес, то­ва ка­ра мно­зи­на Во­до­леи да пре­неб­рег­нат ня­кои не­ща, на пръв пог­лед дреб­ни, но в оп­ре­де­ле­ни слу­чаи мо­гат да изиг­ра­ят важ­на ро­ля. Раз­п­ре­де­ле­те вре­ме­то и ан­га­жи­мен­ти­те си за де­ня. Де­нят не е до­бър за фи­нан­со­ви опе­ра­ции, избягвайте рисковете.

РИБИ

У мно­го от Ри­би­те се на­ди­га съв­сем неп­ри­я­т­но­то чув­с­т­во за изос­та­ве­ност и са­мо­та, ко­е­то ще ви до­ве­де до от­ча­я­ние. Не сте из­б­ра­ли най-под­хо­дя­щия мо­мент за по­доб­ни пси­хо­ло­ги­чес­ки от­к­ло­не­ния. Неделя поз­во­ля­ва сво­бо­да на дейс­т­ви­я­та и дос­та­тъч­на ефек­тив­ност, за да се от­каз­ва­те от изя­ви през де­ня.

loading...
Кликнете, за да коментирате

Отговорете

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

To Top